Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ


HK_UL01

Disk space: 1000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 01
MySQL accounts: 01
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
 • 342,000 VND 3 tháng
 • 627,000 VND 6 tháng
 • 1,140,000 VND 1 năm
 • 2,052,000 VND 2 năm

HK_UL02

Disk space: 3000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 03
MySQL accounts: 03
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
 • 260,000 VND 1 tháng
 • 720,000 VND 3 tháng
 • 1,320,000 VND 6 tháng
 • 2,400,000 VND 1 năm
 • 4,320,000 VND 2 năm

HK_UL03

Disk space: 5000 MB
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 05
MySQL accounts: 05
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
 • 565,500 VND 1 tháng
 • 1,566,000 VND 3 tháng
 • 2,871,000 VND 6 tháng
 • 5,220,000 VND 1 năm
 • 9,396,000 VND 2 năm

HK_UL04

Disk space: Unlimited
Bandwidth: Unlimited
Addon domain: 10
MySQL accounts: 10
Parked domain: Unlimited
Sub-domain: Unlimited
 • 812,500 VND 1 tháng
 • 2,250,000 VND 3 tháng
 • 4,125,000 VND 6 tháng
 • 7,500,000 VND 1 năm
 • 13,500,000 VND 2 năm

Powered by WHMCompleteSolution

Ngôn ngữ: